ماه: ژوئن 2019

تعمیرات لوله کشی ساختمان

تعمیرات لوله کشی ساختمان

اجرا و تعمیرات لوله کشی ساختمان

09129242783 سراسر تهران

لوله کشی آب ,شوفاژ , فاضلاب و گاز ساختمان

بازسازی لوله کشی آپارتمان

لوله کشی روکار و توکار آب شوفاژ و گاز آپارتمان

نصب و سرویس موتورخانه , پکیج دیواری , کولر آبی و گازی اسپلیت

نصب و تعمیر شیرالات و لوازم بهداشتی , رادیاتور, روشویی و فرنگی

لوله بازکنی و رفع گرفتگی فاضلاب ساختمان

تعمیرات لوله کشی ساختمان

تعمیرات لوله کشی ساختمان تهران

لوله و اتصالات درساختمانها بمنظور انتقال آبهای بهداشتی , فاضلاب ,آبهای شوفاژ , گازها و بندرت سایر سیالات استفاده میشود.

اگرکه هدف از لوله کشی برای مصرف شرب و شستشو باشد لوله واتصالات وبطور کلی سیستم لوله کشی بایستی بهداشتی انجام شود.

بطور رایج در ساختمانها دارای لوله کشی آب سرد و گرم برای خوردن و استحمام و شستشوی محیط استفاده میشود که لوله کشی آب سرد و گرم نامیده میشوند.

دسته دوم لوله کشی فاضلاب میباشند که برای دفع و هدایت آب و فضولات غیر بهداشتی و انتقال آنها به چاه یا جایی خارج از ساختمان مانند سیستم فاضلاب شهری اگو میباشد.

و گروه دیگر لوله کشی شوفاژ میباشد که آب گرم شده توسط مولد حرارتی مانند پکیج یا موتورخانه را به رادیاتورها یا دیگر مبدلهای گرمایشی برساند.

لوله کشی کولر گازی , داکت اسپلیت و سیستم سرمایشی نظیر آنهم ازدیگر لوله کشی های رایج ساختمانها در تهران میباشد.

تعمیرات لوله کشی ساختمان شبانه روزی

 

تعمیرات لوله کشی ساختمان شرق تهران

غیر ازاین موارد مذکور لوله کشیهای دیگر نیز وجود دارند که کاربرد فراوانی ندارند اما در برخی ساختمانها ازآنها استفاده میشود.

لوله کشی آب , شوفاژ و حتی کولر گازی لوله کشی تحت فشار نامیده میشود و لوله کشی فاضلاب عمدتا در فشاری آزاد اجرا شده و حرکت سیال بوسیله نیزوی جاذبه و شیب بندی لوله کشی انجام میشود.

جدار داخلی تمام لوله ها باید صاف و یکنواخت باشد . روی آن قسمت از لوله هایی حلقه های لاستیکی برای اتصال با قطعه کناری درآنجاقرارمیگیرد ، باید مطابق با تغییرات مجاز قطرهای خارجی لوله ها باشد، بطوریکه که محل کافی برای سوارکردناتصالها درطرفین دولوله وجودداشته باشد.

طبقه بندی لوله ها برحسب تحمل فشار آببندی بوده و واژه کلاس دراین طبقه بندی بکاربرده شده است.

این لوله ها که برای مصرف در شبکه فاضلاب، جمع آوری آب باران، ناودان و در کارهای مشابه تولیدمیشود، در دو نوع گروهبندی شده اند:

لوله های فاضلاب  که تحت فشار قرار نمیگیرند.

لوله اتصالات فاضلاب تحت فشار که در برجها مصرف دارند.

تعمیرات لوله کشی ساختمان غرب تهران

لوله های مقاوم  که هنگام بهره برداری، تحت فشارهای اتفاقی قرار میگیرند. هرکدام از انواع الف و ب ممکن است با سرلوله یا صاف و بدون سرلوله باشند .

سطح داخلی لوله ها باید صاف و منظم باشد و ممکن است, بنا به کاربرد مصرف کننده با پوشش مناسبی از داخل یا خارج آنها را پوشاند. بهای آلوده ناشی از فعاليتهای انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر،

آبهای زائد را فاضلاب مینامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود در فاضلاب در حدود 90 درصد وزن آن را تشکيل میدهد وفقط 10 درصدآن مواد ديگر است.

مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکی شامل مواد معلق وموادمواد محلول است وازنظر شيميايی به دودسته موادآلیتقسيم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی،معدنی فاضلاب دارای موجودات ذره بينی(ميکروبها، ويروسها وباکتریها) نيز هست.

تعمیرات لوله کشی ساختمان شمال تهران

از ویژگیهای  فيزيکی فاضلاب میتوان به درجه حرارت، رنگ وبوی فاضلاب اشاره کرد. مهمترين خصوصيات شيميايی عایق کاری ایزوگام قیرگونی پشت بام و سرویس بهداشتی فاضلاب عبارتند از:

مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب، درجه اسيدی فاضلاب (pH (و گازهای محلول در فاضلاب.

انواع فاضلاب فاضلابها برحسب نوع پيدايش به سهگروه فاضلابهای خانگی،صنعتی و سطحی تقسيم میشوند.

فاضلاب خانگی: پس ازاستفاده ازحمام، دستشويی،توالت، ماشينلباسشويی و ديگر وسايل بهداشتی،فاضلابی توليد میشود که آن را فاضلاب خانگی میگويند.

تعمیرات لوله کشی ساختمان شبانه روزی

فاضلاب مسکونی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالتها) و فاضلاب سبک (حاوی  فاضلاب دستشويیها،ظرفشويیها، زيردوشیها وامثال اين وسايل) تقسيم میگردد.

فاضلاب صنعتی: با توجه به نوع فعاليت در مراکز صنعتی و بهداشتی (مانندفاضلاب بيمارستانها)، اين فاضلابها ايجاد میشود که ممکن است شامل انواع مواد شيميايی، باکتریها، قارچها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو ودرجه اسيدی متفاوت باشند.

فاضلاب سطحی: آبهای حاصل از بارش برف وباران شستوشوی معابر عمومی، فاضلابهای سطحی را تشکيل میدهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيلشده اند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضلابهای سطحی را پسماندههای مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی تشکيل میدهند.

تعمیرات لوله کشی آب ساختمان

مهمترين علل ضرورت جمعآوری و تصفيه فاضلاب عبارتست از: بالا آمدن سطح آب های زيرزمينی، بهعلتاينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب های زيرزمينی با ميزان برداشت از آبهای زيرزمينی متناسب نيست، بهطوریکه ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پايينترين نقاط شهر به سطح زمين برسد.

آلودگی آبهای زيرزمينی به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتی که مخاطرات بهداشتی زيادی را نيز به دنبالخواهدداشت. آلودگی خاک کهدرنتيجه، ترکيبات شيميايی وعوامل بيولوژيکی (بيماریزا) از طريق زنجيره غذايی (خاک به گياه،گياه به حيوان، جانور به انسان وياگياه مستقيم به انسان به بدن انسان وارد می شود.

تعمیر لوله کشی آب

صدمه به حيات آبزيانعدم امکان استفاده مجدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب که باعث صرف هزينه های سنگين برای تأمين و انتقال آب می شود.جمع آوری فاضلاب خانگی به منظور جلوگيری ازآلودگی محيط زندگی و جمع آوریو هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است.

در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری به منظوردفع سريع فاضلاب و ممانعت  از گرفتگی در مسير فاضلاب پيشبينی شود، از جمله میتوان به استفاده از لوله هايی با سایز  مناسب، شيببندی مناسب لوله ها و استفاده از وصالههای ۴۵ درجه (زانو، سه راه و…) اشاره کرد.

تعمیر لوله کشی پاسداران

شبکه جمع آوری فاضلاب باهواکشانفرادی: در شبکه جمعآوری فاضلاب با هواکش انفرادی نشان داده شده است. همان طور که در شکل ملاحظه میشود شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی شامل قسمتهای زير است:
۱ــ لوله های افقی فاضلاب
۲ــ لوله عمودی اصلی فاضلاب ساختمان
۳ــ لوله افقی اصلی فاضلاب آپارتمان
۴ــ لوله های هواکش هر يک از وسايل بهداشتی
۵ــ لوله های افقی هواکش
۶ــ لوله عمودی (رايزر) هواکش

فاضلاب لوازم بهداشتی از طريق لوله های افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب میريزد و از طريق لوله قائم فاضلاب وارد لوله افقی اصلی شده و سپس از طريق اين لوله از ساختمان خارج میشود.

تعمیر لوله کشی در تهران

سیستم هواکش دارای لوله های افقی و لوله عمودی است. لوله هواکش هر يک از وسايل بهداشتی بعد از سيفون انشعاب گرفتهشده و به يکديگر وصل میشود و از طريق لوله های افقی به لوله قائم هواکش متصل میگردد. لوله قائم هواکش از يک طرف از بالای بالاترين مصرفکنندهها و از زير پايينترين وسايل بهداشتی به لوله قائم فاضلاب متصل میشود.

بطور عمومی  منظور ازاستفاده ازلولهکشی هواکش ايجاد
فشار مثبت بر روی سيفونها و جلوگيری از تبخير آب درون
آن و سهولت در حرکت فاضلاب درون لولههای افقی و قائم
فاضلاب است. موضوع مهمی که در مورد لولههای هواکش
بايدبه آن توجه شود اين است که لوله افقی هواکش بايدبالاتر از
وسايل بهداشتی قرار گيرد و لولههای افقی هواکش و فاضلاب
بايد دارای شيب مناسبی در جهت عکس يکديگر باشند.

تعمیرات لوله کشی فاضلاب

استفاده از سيستم انفرادی بيشتر در مورد شبکههای فاضلابی
استکه تعدادوسايل بهداشتی درآن زيادباشدوفاصله لوله قائم
فاضلاب از وسايل بهداشتی دور بوده و امکان اتصال لوله قائم
فاضلاب نزديک به وسايل بهداشتی ممکن نباشد
اجزای اصلی سيستم جمعآوری فاضلاب خانگی:
۱ :وسيلهای است که از يک طرف بهوسيله
ــ سيفون
بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد.
وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز
درون شبکه به داخل ساختمان میشود.
ــلوله افقی فاضلاب: ازاين لوله برایانتقال فاضلاب
از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده میشود.
ــ لوله قائم فاضلاب: فاضلاب از طريق لولههای افقی
هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت میکند.

تعمیرات و لوله کشی

ــ لوله هواکش: برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب با
جو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون میباشد و يکی از
مهمترين قسمتهای شبکه لولهکشی فاضلاب است که تا روی
بام امتداد میيابد
ضرورت جمع آوری فاضلاب
ورودميليونها ليتر فاضلاب بهرودخانهها،درياهاومنابع
آبزيرزمينی باعثآلودگی شديدو خطرناکمحيطزندگی انسان
و ساير موجودات زنده میشود.
به منظور جلوگيری از انواع آلودگیها، سيستمهای
جمعآوری فاضلاب مورد استفاده قرار میگيرد.

لوله کشی ۲۴ ساعته

از آنجا که معمولاً مقاطع لوله ها، دایره کامل نیست و لوله دارای قطر حداقل و قطر حداکثرواقعی است، رواداری لوله ها و سرلوله ها به کمک نسبت قطر حداقل یا حداکثر واقعی به قطر اسمی آن به شرح جدول زیر تعیین میشود.

طور کلی برای نصب لوازم بهداشتی، باید نکات زیر رعایت گردند:

لوازم بهداشتی که لوله فاضلاب از زیر به آنها متصل میشود،باید با پیچ و مهره مقاوم دربرابرخوردگی به کف محکم شوند.

اتصال خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی که در کف یا دیوار به شبکه فاضلاب متصل میشود، بایدکاملاً  آببند باشد,جریان اتفاق نیفتد.

اتصال لوله ورودی آب به لوازم بهداشتی باید به نحوی باشد که برگشت نحوه اتصال لوازم بهداشتی که به دیوار نصب میشوند،

باید چنان باشد که وزن آنها به لوله هاو اتصالات داده نشوند. لوازم بهداشتی باید به نحوی نصب شوند که تمیز کردن سطوح آنها و نیز تمیز کردن سطوحکف و دیوار اطرافشان به آسانی میسر باشد.

تاسیسات شبانه روزی تهران

لوازم بهداشتی باید تراز و به موازات سطوح دیوارهای مجاور نصب شوند.

لوازم یاد شده انواع گوناگون دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

ا- توالت فرنگی
فاصله بدنه دیوار کاشی شده تا مرکز لوله فاضلاب توالت فرنگی

باید برابر استاندارد کارخانه سازنده بوده و در هر مورد به تأیید دستگاه نظارت برسد .

برای نمونه این فاصله برای برخی از استانداردها،22 ،30 و یا 32 سانتیمتر میباشد. حداقل قطر لوله فاضلاب توالت فرنگی، 4 . اینچ است ب: بیده

توصیه میشود لوله فاضلاب بیده وارد دیوار شود و فاصله روی

لوله مذکور تا کف تمام شده، حدودهفت سانتیمتر باشد.

بیده باید توسط یک سیفون به شبکه فاضلاب ارتباط داشته باشد .

اگر قراراست بیده از کف به شبکه فاضلاب راه یابد،

باید مرکز لوله فاضلاب تا دیوار مطابق استانداردکارخانه سازنده

و با تأیید دستگاه نظارت انتخاب شود.

این فاصله برای یکی از استانداردها برابر 30 سانتیمتر میباشد.

در این حالت نیز لوله فاضلاب توسط سیفون به بیده نصب میشود .

کمینه قطرفاضلاب بیده،

فاضلاب توالت ایرانی باید برابر استاندارد کارخانه سازنده از

کف تمام شده کمتر باشد، این فاصله برای یک نوع توالت برابر 28 سانتیمتر میباشد.

خدمات لوله کشی گاز تهران

قیر و گونی باید حدود 5 سانتیمتر در داخل لوله فاضلاب قرار گیرد.

حداقل قطر لوله فاضلاب توالت ایرانی، 4 اینچ است.

بدنه توالت باید روی قشری از ماسه نرم قرار داده شود.

بدنه توالت نباید هیچگاه روی ملات یا بتن که موجبات شکستن

احتمالی توالت را فراهم میسازد، قرار گیرد.

توالت باید به نحوی نصب شود که آب به هیچوجه درمحوطه آن جمع نشده

و آبهای احتمالی ریخته شده در محوطه کاملاً به درون آن سرازیر گ ردد.

خدمات لوله کشی تهران پایپر

توالت ایرانی باید از نوع تخت یا کشکولی باشد . انتهای فاضلاب توالت ایرانی،

باید تا حدیکهمیسر است در داخل لوله فاضلاب قرار گیرد.

فاصله مرکز لوله فاضلاب این توالت تا دیوار حداقل
30 سانتیمتر و فاصله محور آن از دیوار مجاور یا هر مانع دیگر،

نباید از 38 سانتیمتر کمتر باشد. اورژانس لوله کشی تهران
آبریز دیواری چنانچه به هر علت با نصب آبریز دیواری در ساختمان موافقت شده باشد،

حداقل فاصله محور طولی آن تا دیوار مجاور یا هر مانع دیگر برابر 38 سانتیمتر خواهد بود.

فاصله مرکز فاضلاب و شیرآب آن تا کف تمام شده به ترتیب

برابر نیم متر 1/2 و متر میباشد. آبریز باید با بست به دیوارمتصل گردد.

آموزش تعمیرات لوله کشی ساختمان

روش جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری رانشانمی دهد.

در این روش به جای استفاده از هواکش انفرادی

برای هر یک از وسایل بهداشتی، برای هر خط افقی فاضالب،

یک لوله هواکش در نظر گرفته می شود که در نقطه ای باالتر از

وسایل بهداشتی به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگر

لوله هواکش نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت

ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضالب متصل می گردد.

نصب وان تهران

وانها معمولاً دراندازه های گوناگون ساخته میشوند. ابعاد دو نوع از وانهای مورد استفاده 70×170 و
200×90 سانتیمتر است. مرکز فاضلاب وان از دیوارهای طرفین باید لااقل 50 سانتیمتر فاصله
داشته باشد. حداقل قطر فاضلاب وان، 2 . اینچ میباشد.

لوله کشی وانها بسیار متفاوت میباشد و درحال حاضر بیشتر از وان جکوزی

که ورودی آب سرد و گرم با پمپ مخصوص وارد شده و آب به گردش در میاید.
وان باید سرریز داشته باشد. دیوارهای اطراف آن باید تا ارتفاع بیست سانتیمتر بالاتر از لبه وان
عایقکاری شوند، چنانچه وان توی کار نصب شود، باید لبهها حداقل 1 سانتیمتر داخل دیوار قرار گیرند.

شماره تاسیسات ساختمان

اگر جلوی وان دیواره داشته باشد، باید یک سوراخ به قطر تقریبی

2 3 تا سانتیمتر از زیر وانبه خارج یعنی روی کف حمام تعبیه گردد

تا آب ناشی از بخار آب احتمالی در زیر وان با تعبیه
شیببندی مناسب به خارج منتقل گردد.

روی عایق زیر وان تا سطح فرش کف حمام با ملاتماسه و سیمان

در امتداد کف حمام پر میشود تا آب به راحتی از آن خارج گردد.

آب های باران حاصل از بارندگی برتعمیرات لوله کشی ساختمان

شبانه روزی تهران شماره تاسیسات ساختمان

جداگانه ای به نام لوله روی ساختمان را با لوله

جمع آوری و تخلیه می نمایند. لوله آب باران را به طور معمول به

لوله تخلیه فاضالب وسایل بهداشتی وصل نمی کنند زیرا ممکن

است در عملکرد سیستم لوله کشی فاضالب اختالل ایجاد نماید.

ازجمله در اثر بارندگی شدید و تخلیه آب باران در لوله فاضالب

ممکن است آب سیفون های وسایل بهداشتی تخلیه شود و یا در

مواردی آب باران از محل سیفون های طبقه هم کف و یا زیرزمین

وارد فضای ساختمان شود

خدمات تاسیساتی شبانه روزی

در معابر عمومی و فضاهای شهری محل هایی به منظور

هدایت آب های ناشی از نزوالت جوی در معابر تعبیه میگردد و

بین پیاده رو و خیابان ساخته می شود درشکل نمونه ای معموال
از دهانه های ورود آب باران در خیابان را مشاهده می کنید.

دستشویی آن، باید تا کف تمام شده حدود 50 سانتیمتر فاصله

فاضلاب دستشویی و نیز شیرهای پیسوارداشته باشد.

حداقل قطر فاضلاب دستشویی، 2 اینچ است.

دستشویی باید به وسیله بست آهنی بهدیوار متصل گردد.

ارتفاع دستشویی تا کف تمام شده حدود 80 . سانتیمتر است ظرفشویی

فاصله مرکز فاضلاب ظرفشویی تا زمین برابر 60 سانتیمتر و حداقل قطر آن 2 اینچ است.

اگرشیرهای ظرفشویی به دیوار متصل میشوند،

باید فاصله آنها تا کف تمام شده 15 1 /متر باشد.

لوله کشی سینک ظرفشویی آشپزخانه خدمات تاسیساتی شبانه روزی

لوله کش تهران

فاصله سطح فوقانی ظرفشویی تا کف نهایی برابر 90 . سانتیمتر میباشد

ماشینهای ظرفشویی و رختشویی

فاصله مرکز لوله فاضلاب و لوله آبرسانی تا زمین 60 الی 70 سانتیمتر است.

حداقل قطر لولهفاضلاب این ماشینها، 2 اینچ میباشد.

لوله های آب و فاضلاب، نباید در پشت ماشین قرار گیرند،

بلکه باید در کنار ماشینهای یاد شده واقع شوند.  آبخوری

آبخوری نباید در فضای توالت و حمام نصب شود.

دهانه خروج آب باید چنان باشد که آب را به طور مورب بیرون بریزد،

به طوری که آب پس ازخروج روی دهانه باز نگردد.

تعمیرات لوله کشی ساختمان لوله کش تهران سیار

فاصله لوله فاضلاب و آب مصرفی تا زمین 50 سانتیمتر

و قطرفاضلاب آن حداقل، 2 . اینچ است.

لوله کش شمال تهران

شیرها در نقاطی که روی نقشههای اجرایی تعیین شده نصب میگردند.

قبل از نصب باید شیرها را از هرگونه آلودگی پاک و با باز و بسته کردن

مکرر آنها از صحت عملکردشان اطمینان حاصل نمود.

اگر شیرآلات روی دیوار نصب میشوند، فاصله نصب شیر آب گرم و سرد

باید برابر استاندارد باشد. لوله کشی شمال تهران

وسايل يا تجهيزات بهداشتی منازل شامل دستشويی،

توالت، وان، زير دوشی، سينک ظرفشويی و لباسشويی و…میباشند.

تعمیرات لوله کشی ساختمان

اين وسايل شامل دو دسته هستند ، يکی آنهايی کهبرای انتقال

آبهای آلوده و مدفوع مورد استفاده قرار میگيرندمانند توالتها و

ديگری که برای انتقال آبهای زائد حاصل ازشستشو و

آمادهسازی غذا، مورد استفاده قرار میگيرند

مانند وان، زيردوشی و سينک ظرفشويی.

لوله کش شرق تهران

جنس وسايل بهداشتی بايد بهگونهای باشد که آنها را

غيرقابل نفوذکردهونظافتآنها نيزبه آسانی انجام شود. برخی از

موادی که در ساخت اين وسايل از آنها استفاده میشودعبارتند

از: فولاد ضدزنگ (استيل)، مواد پلاستيکی مانند فايبرگلاس،

چينی لعابدار، سنگ و سراميک.

کاسه توالتها در دو نوع ايرانی و فرنگی وجود دارد.

همچنين دستشويیها را در دو نوع پايهدار و بدون پايه توليد میکنند.
معمولترین فاصله بین دو شیر آب یاد شده 16 و در برخی از موارد 18 سانتیمتر است.

لوله کش غرب تهران

فواصل نصب شیرآلات تا کف تمام شده به طور خلاصه به شرح زیر است:

توالت ایرانی حدود 45 تا 50 سانتیمتر
لوله ورود آب فلاش تانک نقشه  لوله کشی

فاضلاب، لولهکشی هواکش و شیببندی یک ساختمان 4 طبقه

همکف پارکینگ  زیرزمین انباری، طبقهرا نشان میدهد. طبقه

و طبقات اول و دوم مسکونی میباشد. رایزر دیاگرام لولهکشی

لوله های فاضالب ، هواکش و آب باران این ساختمان در
نشان داده شده است.

در زمان استفاده از چاه جذبی ورودی 1 که به سیستم
فاضلاب متصل است مسدود میگردد و فاضالب از نقطه 2 وارد
چاه جذبی میگردد هنگام استفاده از فاضالب شهری نقطه 1 باز
و نقطه 2 مسدود میگردد.  جزئیات چاهک
فاضلاب را نشان میدهد.

لوله کش سیار تهران

متر/ 1 65 لوله ورود آب فلاش والو 2 سانتیمتر 90

شیر آشپزخانه اگر به دیوار متصل گردد 15 1 /متر

شیر پیسوار روشویی 50 سانتیمتر

شیر دوش

80 تا 90 – سانتیمتر ( لوله عمودی علم) دوش باید توسط بست

به دیوار پشت دوش 3متصل گردد.

لوله کشی آب سرد همکف را نشان میدهد. کنتور در جلوی در

ساختمان قرار داشته و پس از آن لولهکشی آب به

سمت داخل ساختمان امتداد مییابد. بعد از کنتور

اولین انشعاب شیر برداشت شستشوی پارکینگ

بوده و پس از آن لوله تغذیه آب طبقات مسکونی قرار دارد.

لوله کشی جردن

به این لوله قائم، رایزر گفته و آن را با   نشان میدهند.

در انتهای مسیر لوله آب حیاط مشاهده میشود.

لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ترسیم شدهاست.

آب سرد ورودی به هر طبقه ابتدا وارد شیر

اصلی قطع و وصل واحد مسکونی شده و سپس به

وسایل و تجهیزات مختلف انشعاب داده میشود.

همانطور که مشاهده میشود برای تأمین آب گرم

مصرفی از آب گرمکن دیواری استفاده شده است.

اندازه گذاری لوله کشی افقی در نقشه انجام میشود

اما اندازه لولههای رایزر در باال و پایین خط کنار

کاسه توالت باید دارای سطوح صاف وصیقلی باشد.

توالت باید دارای نشیمنگاه و درلوله قابل برداشت باشد.

خدمات لوله کشی پایپ سرویس

ظرفیت تخلیه مخزن درهربار شستشو نباید بیش ازمقدار معین شد هدرمقررات ملی ساختمان،مبحث شانزدهم باشد. خدمات لوله کشی پایپ سرویس

توالت بایددارای سیفون باعمق آب هوابند حداقل 50 میلی مترباشد.

دراین جزییاتبرای لوله کشی آب مصرفی، فاضالبو هواکش فاضلاب هرنوع لوله مجاز طبق

مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است.درصورتی کهدیوارپشت

توالت دوجداره نباشدبرای لوله کشی بصورت توکار، فقط ازلوله هایی که دفن آن

هادرمصالحساختمانی مجازاستمی توان استفاده کرد،

درغیراین صورت لوله کشی بایدروکاراجرا شود.

قیمت تعمیرات لوله کشی ساختمان

دراین جزییات یک حالت انشعاب لوله هواکش خشک برای توالت نشان داده شده است.

هواکش توالت می  تواندمطابق یکی ازروش هایخشک،مداری،تر،مشترک و غیره باشد.

لوله کشی نیاوران

لوله هواکش خشک ازنقطه اتصال به لوله فاضالب باید بازاویه 90 درجه

بیشتر نسبت بهسطح افق،تا حداقل15 سانتی متربالاتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد و پس

ازآن می تواندتغییر مسیر داده و به لوله عمودی هواکش متصل شود

و یا مستقل تاهوای آزاد ادامه یابد.

اجرت تعمیرات لوله کشی ساختمان

اجرت تعمیرات لوله کشی سناختمان بسته به میزان کار دارد.

دستمزد و اجرت تعمیارت لوله کشی ساختمان ممکن است از

نرخی حدود 50000 تومان شروع شده و تا نرخی حدود 10 میلیون تومان

هم فراتر رود.

بطور کلی این نرخها یک جنبه توافقی داشته و از یک عرف عمومی

تبعیت میکند.


Call Now Button